Biz hakda

“Jinan China-Germany Brewing Co., Ltd.”

111

Biz kim

1995-nji ýylda döredilen “Jinan China-Germany Brewing Co., Ltd.” (gysgaça CGBREW), Hytaýda piwo öndürýän enjamlaryň doly toplumyny öndürmek bilen meşgullanýan kompaniýalaryň biridir.CGBREW enjamlary öndürmek we demlemek boýunça nusgawy we iň ösen tehnikalary özleşdirýär, önümçilik, gurnama we demlemek tälimini kepillendirýän iň tejribeli piwo ussalarymyz we tehniki hünärmenlerimiz bar.

CGBREW-iň esasy önümi piwohanada, myhmanhanada, restoranda, mikrobraýwerde, mugallymçylyk, ylmy gözleg, laboratoriýa we biologiýa in engineeringenerçilik taslamasynda giňden ulanylyp bilinýän “Craft piwo piwo önümçiligi”.Thehli enjamlar meşhur uly polat zawodlaryndan satyn alynýan azyk derejesindäki poslamaýan polatdan öndürilýär,

çeşmeden enjamlaryň hilini kepillendirýär.“Turnkey” taslamasy üpjün edilip bilner we piwo öndürijilerimiz daşary ýurtlarda gollanma gurnama we okuw hyzmatyny hödürläp bilerler.

Gowy hilli enjamlardan başga-da, müşderiniň piwo kärhanasy üçin ýerleşiş dizaýnyndan, piwo önümçiliginiň býudjetinden piwo satuwyna çenli bir nokatly hyzmaty hödürleýäris.CGBREW-den piwo demlemek enjamlary Hytaýyň içerki bazarynda gaty gowy satylýar we Europeewropanyň, ABŞ-nyň, Günorta Amerikanyň, Afrika we Aziýanyň, dünýäniň 30-dan gowrak ýurduna eksport edilýär.

Dem almak arzuwyňyzy amala aşyrmak we ondan peýdalanmak üçin ygtybarly hil we hünär hyzmaty bilen uly goldaw bermek isleýäris!

Marka

Kompaniýa tarapyndan öndürilen piwo demlemek enjamlary içerki we daşarky bazarlarda gowy satylýar.

Tejribe

Biziň kompaniýamyz 1995-nji ýylda esaslandyryldy, piwo enjamlarynyň doly toplumyny öndürmek bilen meşgullanýan iň irki kärhanalardan biridir.

Özbaşdaklaşdyrma

Gowy hilli enjamlardan başga-da, müşderiniň piwo kärhanasy üçin ýerleşiş dizaýnyndan, piwo önümçiliginiň býudjetinden piwo satuwyna çenli bir nokatly hyzmaty hödürleýäris.

CGBREW-iň taryhy:

1. 1993-nji ýylda “Hytaýda we Germaniýada piwo önümçiligini öwrenýän merkez” döredildi, bu Hytaýda ilkinji piwo öwreniş merkezi we CGBREW-iň başlangyjydyr.

2. 1994-nji ýylyň ýazynda Hytaýda ilkinji piwo restorany açyldy, häzirki CGBREW başlygy ilkinji mikro piwo enjamlaryny oturtdy.

3. 1995-nji ýylda Jinan China-Germany Brewing Co., Ltd. hasaba alyndy we resmi taýdan esaslandyryldy.

4. 1997-nji ýylda resmi web sahypasywww.cgbrew.cominternetde döredildi.

5. 2003-nji ýylda Hefei Senagat Uniwersiteti tarapyndan ilkinji PLC awtomatiki mikro piwo dem alyş liniýasy oýlanyp tapyldy we ulanyldy.

222

6. 2008-nji ýylda CGBREW dolandyryşy birleşdirildi, iş netijeliligi ýene ýokarlandy.

7. 2009-njy ýyldan şu güne çenli CGBREW adam adatça Europeewropa, ABŞ-a baryp, önümimizi we hyzmatymyzy gowulandyrmagy öwrenýär.

licheng

Şahadatnama

1
2
3
4

Haýyşyňyzy bize iberip bilersiňiz, mümkin boldugyça gysga wagtda jogap bereris.Bize e-poçta iberip, göni habarlaşyp bilersiňiz.Mundan başga-da, dünýäniň dürli künjeginden gelen müşderilere guramamyza has gowy düşünmek üçin zawodlarymyza baryp görmegi garşylaýarys.