Restoran Brewpub Bar piwo enjamlary

 • 100L piwo önümçiligi enjamlary

  100L piwo önümçiligi enjamlary

  Piwo enjamlaryny öndüriji hökmünde, özümize bagyş eden materiallarymyzy we ussatlygy doly bilýäris.Müşderilerimiz tanklarymyzyň hilini hem bilýärler we gurýan enjamlarymyzda 5 ýyllyk material we ussatlyk kepilligi bar.Satuwdan soň goldaw hem biziň maksadymyz, müşderilerimiz ajaýyp piwo enjamlarymyz bilen bişirilenden soň bagtly ýüzüni görmek isleýäris.

 • 200L piwo önümçiligi enjamlary

  200L piwo önümçiligi enjamlary

  Sanly displeý hasaplaýjy ýa-da PLC duýgur ekrany bolan elektrik dolandyryş şkafy.

  Dem alyş ulgamynyň we fermentasiýa ulgamynyň gözegçiligini aýryň, demlemegiň awtomatlaşdyrylan derejesini ýokarlandyryň ýa-da kompaniýanyň aýratynlyklaryndan doly dizaýny düzüň we ş.m. Biz siziň bilen dem alyş döwründe ýerine ýetirmek isleýän funksiýaňyz we siziň bilen maslahatlaşarys. piwo kärhanasynyň hyjuwyňyzy görkezmek üçin şahsy pikiri, şonda ony hakykata öwürmek üçin nädip etmelidigiňizi bileris.

 • 300L piwo önümçiligi enjamlary

  300L piwo önümçiligi enjamlary

  Müşderilerimize arzuw eden piwo önümçiligini gurmaga, has uly piwo - 300L ~ 500L aýratynlyklaryna eýe bolan ykjam ulgam bilen piwo öndürmäge kömek etmek üçin köp ýyllyk tejribämiz ýaly, piwo piwo kärhanasynyň başlangyç işi üçin ajaýyp saýlaw bolmaly.Ösüp, önümçiligi has ýokary maksada ýetirmegi meýilleşdirýän wagtyňyz, öňki ulgam täze reseptleri barlamak ýa-da möwsümleýin hünärleri demlemek üçin dem alyş laboratoriýasyna öwrülýär.

 • 500L piwo önümçiligi enjamlary

  500L piwo önümçiligi enjamlary

  Müşderilerimize arzuw eden piwo önümçiligini gurmaga, has uly piwo - 300L ~ 500L aýratynlyklaryna eýe bolan ykjam ulgam bilen piwo öndürmäge kömek etmek üçin köp ýyllyk tejribämiz ýaly, piwo piwo kärhanasynyň başlangyç işi üçin ajaýyp saýlaw bolmaly.Ösüp, önümçiligi has ýokary maksada ýetirmegi meýilleşdirýän wagtyňyz, öňki ulgam täze reseptleri barlamak ýa-da möwsümleýin hünärleri demlemek üçin dem alyş laboratoriýasyna öwrülýär.