500L-1000L mikrobrewery enjamlary

 • 1000L MIKROBREWERI GURNAMASY

  1000L MIKROBREWERI GURNAMASY

  Sanly displeý hasaplaýjy ýa-da PLC duýgur ekrany bolan elektrik dolandyryş şkafy.

  Dem alyş ulgamynyň we fermentasiýa ulgamynyň gözegçiligini aýryň, demlemegiň awtomatlaşdyrylan derejesini ýokarlandyryň ýa-da kompaniýanyň aýratynlyklaryndan doly dizaýny düzüň we ş.m. Biz siziň bilen dem alyş döwründe ýerine ýetirmek isleýän funksiýaňyz we siziň bilen maslahatlaşarys. piwo kärhanasynyň hyjuwyňyzy görkezmek üçin şahsy pikiri, şonda ony hakykata öwürmek üçin nädip etmelidigiňizi bileris.

 • 500L-1000L MIKROBREWERI GURNAMASY

  500L-1000L MIKROBREWERI GURNAMASY

  Gowy malt öndürýän maşyn, islegleriňizi kanagatlandyrmak üçin piwo, dürli degirmen öndürmek möhümdir.

  Fermentasiýa baklary 300L ýa-da 600L, piwo önümçiligiňize we piwo kärhanasynda fermentasiýa baklaryny gurmak talaplaryna laýyklykda.Adatça goşa ululykda has köp tygşytlylyk we ýokary çykdajyly öndürijilik bolar.