Önümler

 • Piwo çüýşesini doldurmak we gaplamak üçin maşyn

  Piwo çüýşesini doldurmak we gaplamak üçin maşyn

  Piwo çüýşäni doldurmak we gaplamak maşynymyz ýarym awtomat, ýokary hilli poslamaýan polatdan ýasalýar, çydamly, ygtybarly we ulanmak üçin ygtybarly, işlemek üçin ýönekeý we German Siemens programma üpjünçiligi ulgamy tarapyndan awtomatiki gözegçilikde saklanýar.

  Bu enjam doldurmagy we gaplamagy birleşdirýär we wakuum funksiýasy bilen enjamlaşdyrylandyr.

  Doldurmak prosesi awtomatiki usulda tamamlanýar we dürli çüýşe görnüşleri üçin amatly.Bizde 2 kelle, 4 kelle, 6 kelle ýa-da 8 kelle ýaly dürli görnüşler bar.

 • 2000L piwo ulgamy

  2000L piwo ulgamy

  .Iki gezek / bir basgançakly wort sowadyşy

  .Efficiencyokary netijelilik we aýrylýan plastinka ýylylygy öňki çalşyjy

  .Agitator / raker hereketlendirijileri, üýtgeýän ýygylyk hereketlendirijileri islege bagly däl

  .V görnüşli freze elek tabagy / ýalan aşagy

  .Poslamaýan polatdan integrirlenen iş platformasy

  .Arassaçylyk we netijelilik nasoslary

  .Takyk takyklyk temperatura datçigi.

  .Aýna görnüşli aýna goşmaça (islege görä)

 • 1000L MIKROBREWERI GURNAMASY

  1000L MIKROBREWERI GURNAMASY

  Sanly displeý hasaplaýjy ýa-da PLC duýgur ekrany bolan elektrik dolandyryş şkafy.

  Dem alyş ulgamynyň we fermentasiýa ulgamynyň gözegçiligini aýryň, demlemegiň awtomatlaşdyrylan derejesini ýokarlandyryň ýa-da kompaniýanyň aýratynlyklaryndan doly dizaýny düzüň we ş.m. Biz siziň bilen dem alyş döwründe ýerine ýetirmek isleýän funksiýaňyz we siziň bilen maslahatlaşarys. piwo kärhanasynyň hyjuwyňyzy görkezmek üçin şahsy pikiri, şonda ony hakykata öwürmek üçin nädip etmelidigiňizi bileris.

 • 500L-1000L MIKROBREWERI GURNAMASY

  500L-1000L MIKROBREWERI GURNAMASY

  Gowy malt öndürýän maşyn, islegleriňizi kanagatlandyrmak üçin piwo, dürli degirmen öndürmek möhümdir.

  Fermentasiýa baklary 300L ýa-da 600L, piwo önümçiligiňize we piwo kärhanasynda fermentasiýa baklaryny gurmak talaplaryna laýyklykda.Adatça goşa ululykda has köp tygşytlylyk we ýokary çykdajyly öndürijilik bolar.

 • 300L-500L MIKROBREWERI GURNAMASY

  300L-500L MIKROBREWERI GURNAMASY

  Gowy malt öndürýän maşyn, islegleriňizi kanagatlandyrmak üçin piwo, dürli degirmen öndürmek möhümdir.

  Dem alyş kärhanasynyň kombinasiýasy islege bagly däl, demlemegiňize we giňişlik çäklendirmeleriňize esaslanyp laýyk birini teklip ederis.Customöriteleşdirilen hyzmat hem kabul ederliklidir.

 • Piwo doldurmak we gaplamak üçin maşyn

  Piwo doldurmak we gaplamak üçin maşyn

  1. PLC tarapyndan awtomatiki gözegçilik, ähli parametrleri sazlap bolýar.

  2. Bu enjamda doldurmak we gaplamak prosesi bir gezek gutaryp biler.

  3. CO2 basyş funksiýasy bilen.

 • 100l-10000l Fermenter konusly tank ferment önümçiligi, piwo hamyry fermentasiýasy üçin

  100l-10000l Fermenter konusly tank ferment önümçiligi, piwo hamyry fermentasiýasy üçin

  Piwo piwo enjamlaryny özleşdiriň we dizaýn ediň;

  Bäsdeşlik bahasy we gyssagly eltip bermek;

  Enjamyň esasy bölekleri 5 ýyl kepillik;

 • 30HL-40HL piwo enjamlary

  30HL-40HL piwo enjamlary

  .Iki gezek / bir basgançakly wort sowadyşy

  .Efficiencyokary netijelilik we aýrylýan plastinka ýylylygy öňki çalşyjy

  .Agitator / raker hereketlendirijileri, üýtgeýän ýygylyk hereketlendirijileri islege bagly däl

  .V görnüşli freze elek tabagy / ýalan aşagy

  .Poslamaýan polatdan integrirlenen iş platformasy

  .Arassaçylyk we netijelilik nasoslary

  .Takyk takyklyk temperatura datçigi.

 • 1000L piwo piwo enjamlary barada maglumat

  1000L piwo piwo enjamlary barada maglumat

  1000L piwo öndürýän enjamyň kuwwaty:1000L / partiýa ýa-da günde 1000L diýiň

 • 100L piwo önümçiligi enjamlary

  100L piwo önümçiligi enjamlary

  Piwo enjamlaryny öndüriji hökmünde, özümize bagyş eden materiallarymyzy we ussatlygy doly bilýäris.Müşderilerimiz tanklarymyzyň hilini hem bilýärler we gurýan enjamlarymyzda 5 ýyllyk material we ussatlyk kepilligi bar.Satuwdan soň goldaw hem biziň maksadymyz, müşderilerimiz ajaýyp piwo enjamlarymyz bilen bişirilenden soň bagtly ýüzüni görmek isleýäris.

 • 200L piwo önümçiligi enjamlary

  200L piwo önümçiligi enjamlary

  Sanly displeý hasaplaýjy ýa-da PLC duýgur ekrany bolan elektrik dolandyryş şkafy.

  Dem alyş ulgamynyň we fermentasiýa ulgamynyň gözegçiligini aýryň, demlemegiň awtomatlaşdyrylan derejesini ýokarlandyryň ýa-da kompaniýanyň aýratynlyklaryndan doly dizaýny düzüň we ş.m. Biz siziň bilen dem alyş döwründe ýerine ýetirmek isleýän funksiýaňyz we siziň bilen maslahatlaşarys. piwo kärhanasynyň hyjuwyňyzy görkezmek üçin şahsy pikiri, şonda ony hakykata öwürmek üçin nädip etmelidigiňizi bileris.

 • 300L piwo önümçiligi enjamlary

  300L piwo önümçiligi enjamlary

  Müşderilerimize arzuw eden piwo önümçiligini gurmaga, has uly piwo - 300L ~ 500L aýratynlyklaryna eýe bolan ykjam ulgam bilen piwo öndürmäge kömek etmek üçin köp ýyllyk tejribämiz ýaly, piwo piwo kärhanasynyň başlangyç işi üçin ajaýyp saýlaw bolmaly.Ösüp, önümçiligi has ýokary maksada ýetirmegi meýilleşdirýän wagtyňyz, öňki ulgam täze reseptleri barlamak ýa-da möwsümleýin hünärleri demlemek üçin dem alyş laboratoriýasyna öwrülýär.

123Indiki>>> Sahypa 1/3