Sorag-jogap

Sorag-jogap

REygy-ýygydan soralýan soraglar

Önümleriňiz düzülip bilnermi?

Hawa, piwo enjamlary özleşdirilip bilner.

Satuwdan soň hyzmat edýärsiňizmi?

Hawa, satuwdan soň hyzmat edip, piwo gurmak we taýýarlamak we demlemek üçin materiallar bilen üpjün etmek üçin inerener bilen üpjün edip bileris.

Enjamlaryň doly toplumy näçe wagt kepillendiriler?

Esasy enjam üçin üç ýyl kepillik, elektrik enjamlary üçin bir ýyl kepillik.

Söwda kompaniýasy ýa-da öndürýärsiňizmi?

20 ýyl bäri piwo enjamlaryny öndürýäris, bu ugurda iň gysga wagtda.

Hiç hili tejribesi bolmadyk adam üçin piwo enjamlaryny işletmek aňsatmy?

Hawa, aňsat.Mundan başga-da, işlemek üçin gollanmany üpjün ederis.

Sargyt etsek, enjamlaryň doly toplumy bize näçe wagt iberiler?

Enjamlaryň doly toplumyny öndürmek üçin 30-40 iş güni gerek bolar.

Enjamlary ulanmak prosesinde kynçylyklar bar bolsa näme etmeli?

Ilki bilen e-poçta, skype, whatsapp arkaly habarlaşarys ýa-da telefon we ş.m., ýöne haýsydyr bir garnitura bölekleri meselä sebäp bolsa, garnitura bölekleri size iberiler.Meseleleri ýokarda agzalan usul bilen çözüp bolmaýan bolsa, inerenerimiz siziň üçin çözmek üçin daşary ýurda gider.

Gurmak üçin daşary ýurda gidip biljek inereneriňiz barmy?

Hawa, piwo öndürmek we taýýarlamak üçin daşary ýurda gitmek üçin 10 sany doly hünärli inersenerimiz bar.

Şeýle hem piwo demlemek üçin çig mal satýarsyňyzmy?

Hawa, şeýle edýäris.Çig mal, hamyrmaýa we malt ýaly dürli çig mal satýarys.

Thetiýaçlyk şaýlary bilen üpjün edýärsiňizmi?

Hawa, şeýle edýäris.Zapas şaýlaryny ömürlik önümçilik bahasy bilen üpjün ederis.

BIZ BILEN IŞLEMEK isleýärsiňizmi?