Üç gämili piwohana bilen 1000L piwo önümçiligi ulgamy

Gysga düşündiriş:

Piwo piwo enjamlaryny özleşdiriň we dizaýn ediň;

Bäsdeşlik bahasy we gyssagly eltip bermek;

Enjamyň esasy bölekleri 5 ýyl kepillik;

Gümrük taýdan resmileşdirmegiň ähli resminamasy, gelip çykyş şahadatnamasy, CE, ISO kepilnama ulgamy bilen üpjün edýär;


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Ulanyşymyzyň artykmaçlyklary

Piwo piwo enjamlaryny özleşdiriň we dizaýn ediň;
Bäsdeşlik bahasy we gyssagly eltip bermek;
Enjamyň esasy bölekleri 5 ýyl kepillik;
Gümrük taýdan resmileşdirmegiň ähli resminamasy, gelip çykyş şahadatnamasy, CE, ISO kepilnama ulgamy bilen üpjün edýär;
Gurnamak, düzetmek, abatlamak üçin gämä barýan hünärmen inersenerler.

Önümleriň beýany

1) Enjamlarymyzyň esasy çig mallary: Iýmit derejeli poslamaýan polat SUS304 ýa-da gyzyl mis.
2) Enjamlarymyz tarapyndan ulanylýan esasy maddalar: Malt, Hamyrmaýa, Hops we Suw.
3) Enjamlarymyz tarapyndan öndürilip bilinjek piwo: dürli Lager, Ale, Stout, Bock, Porter we dürli ýaşyl piwo, Gyzyl piwo, Gara piwo, Sary piwo, Şire piwo we ş.m. nusgawy piwo we täze görnüşli piwo.

Arza:

Restoran, myhmanhana, piwohana, bar, barbekyu, laboratoriýa, mikro piwo piwo, mugallymçylyk, ylmy gözleg, biologiýa in engineeringenerçilik taslamasy we ş.m.

1000L senet piwo önümçiliginiň esasy ulgamlary:

Ulgamyň ady

Ulgamyň spesifikasiýa çäkleri

Brewhouse ulgamy

Kuwwatlylygy 1000L / partiýa

Fermentasiýa ulgamy

2000L göwrümli 6 fermentasiýa tanky

Sowuklama ulgamy

1-2 bölek sowadyjy maşyn

Arassalaýyş ulgamy

Bir ýa-da iki tankly poslamaýan polat trolleý

Dolandyryş ulgamy

Sanly metrler bilen ýarym awtomatiki dolandyryş ýa-da PLC bilen doly awtomatiki dolandyryş

Enjam bölekleri

Goldaw bölekleriniň doly toplumy

Enjamlaryň jikme-jiklikleri

A. Malt üweýji maşyn
Göwrümi:> 300kg / sag;Görnüşi: Roll görnüşli briketting pressi

B.Brewhouse ulgamy:
Iki alternatiwa bar:
(1) Maş / çäýnek tun & Lauter / aýlaw sazy
(2) Maş / lauter tun & Çaýhana / aýlaw sazy

3-1

C. Fermentasiýa ulgamy:
(1) Fermentleriň göwrümi pürs tunesi ýa-da iki esse deňdir.Dürli göwrüm üçin uly konus burçy we kiçi burçly konus fermenterini öndürip bileris.
(2) Adatça 6 bölek fermenti düzýäris.

3-3
3-4

D.Cilling ulgamy:Bir buz suw çüýşesini we bir sowuk suw çüýşesini düzýäris.

E: Sowadyjy maşyn:Spesifikasiýa : 4HP, içindäki Kopeland.

F: Dolandyryş ulgamy:
Dolandyryş ulgamy elektrik dolandyryş kabinetini we temperatura hasaplaýjylaryny öz içine alýar.Bizde “Siemens PLC” we Sanly Panel dolandyryşy bar.

3-9
3-10
3-7
3-8

Gaplamak we eltip bermek

1.Biz deňiz arkaly eltip bermek üçin jogapkär bolup bileris we öz ulag agentiňizi tapyp bilersiňiz.

2.Sound önümçiligi dolandyrmak we ygtybarly deňiz ekspeditory köp ýyllap öz wagtynda eltilmegini kepillendirýär.

3. Tejribeli paket enjamlaryň hilini kepillendirýär we müşderileriň kanagatlandyrmagyny üpjün edýär.
* LCL ýa-da FCL tarapyndan eltip bermek
* Plastmassa film ýa-da köpürjikli film bilen gaplanan
* Uly tank üçin demir çarçuwany düzüň, gapda goýuň
* Eksport standartyna çenli hemme zadyň howpsuzdygyna göz ýetiriň

4-1
4-2
4-3

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň