2000l, 4000l, 5000l, 8000l we ş.m. göwrümli piwo fermentasiýa tanklary

Gysga düşündiriş:

Fermentleriň göwrümi pürs tunesi ýa-da iki esse deňdir.Dürli göwrüm üçin uly konus burçy we kiçi burçly konus fermenterini öndürip bileris.

Çukur üçin, üstümizdäki açyk we gapdal açyklyk hem bar.

Öz pikirleriňiz bar bolsa, bize aýdyň!Doly meýilnama düzmäge kömek edip bileris.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

1. Önümleriň ady:
2000l, 4000l, 5000l, 8000l we ş.m. göwrümli piwo fermentasiýa tanklary

2. Esasan ýüz tutmak:
Fermentçilik senet piwolary, piwo öndürýän senetçilik piwo önümçilik liniýasynyň bir bölegi.

3. Fermentasiýa tankynyň gysgaça tanyşdyrylyşy:
Fermentleriň göwrümi pürs tunesi ýa-da iki esse deňdir.Dürli göwrüm üçin uly konus burçy we kiçi burçly konus fermenterini öndürip bileris.
Çukur üçin, üstümizdäki açyk we gapdal açyklyk hem bar.
Öz pikirleriňiz bar bolsa, bize aýdyň!Doly meýilnama düzmäge kömek edip bileris.

Üstünlikli amaly ýagdaýlar

A. Mini piwo kärhanasy

2-1

B. Restoran enjamlary

2-2

C. Iýmit we içgi kompaniýasy

2-3

D. Brew pub piwo enjamlary

2-4

Hyzmatlarymyz

一.Professional satuwdan öňki hyzmatlar:
1. Jikme-jik aýratynlyklaryňyza görä düzüň;
2. Enjamlaryň dizaýny;
3. Zawodyňyzyň CAD çyzgylarynda ýerleşiş meýilnamasy;
4. Bäsdeşlik bahasy we gyssagly eltip bermek.

二.Satyşdan soňky ses:
1. Gümrük taýdan resmileşdirmek resminamasynyň hemmesini, gelip çykyş şahadatnamasyny (E görnüşi), CE, ISO kepilnama ulgamyny berýär;
2. Enjamyň esasy bölekleri, klapan we ş.m. mugt üç ýyl kepillik.
3. Gurmak, düzetmek, bejermek üçin gämä gidýän hünärmen inersenerler;
4. Önümçilik tehnologiýasy tehnologiýasy, dem alyş formulasy, adam taýýarlygy.
 
三 .Tirki töwerekdäki hyzmat:
1. Pul we effekti tygşytlamaga kömek etjek ähli çig mal, kömekçi piwo enjamlary we esbaplary bilen üpjün edip bileris.
2. Şeýle hem, dürli kuwwatly piwo kegleri bilen üpjün edýäris, size haýsy keg gerek, biziň bilen gürleşiň.

5-1

Ussahanamyzda fermenasiýa tankynyň suratlary

3-8
3-7
3-5
3-6

Müşderiler baryp görýärler

4-1

Kompaniýanyň maglumatlary

"CGBREW" hakda:

A. Durnukly önüm durnukly hil boýunça boldy.

Bu, diňe innowasiýa gözlegleri we dünýädäki köp sanly piwo taslamalarynda onlarça ýyllyk tejribe bilen gazanylyp bilner.
B. Tehnologiýa we hyzmat toparymyz gaty güýçli we hünärmendi.
Hünärment tehnologiýamyz we hyzmatymyz esasynda elmydama siziň talaplaryňyzy kanagatlandyryp bileris.Tehnologiýa we hyzmat toparynyň uly topary 24 sagat töweregi duşuşar.Biziň doly wagtlaýyn hünärmen piwo öndürijilerimiz we in Engineenerlerimiz bar.
C. Biziň “CGBREW” markamyz bar
Soňky 24 ýylda öz "CGBREW" markamyz ýerli we daşary ýurtlarda ýokary abraý gazandy.Europeewropada, Günorta Amerikada, Demirgazyk Amerikada we Aziýada wekilimiz bar, bütin dünýäde has ýokary agent gözläris.

"CGBREW" hakda:

A. Durnukly önüm durnukly hil boýunça boldy.

Bu, diňe innowasiýa gözlegleri we dünýädäki köp sanly piwo taslamalarynda onlarça ýyllyk tejribe bilen gazanylyp bilner.
B. Tehnologiýa we hyzmat toparymyz gaty güýçli we hünärmendi.
Hünärment tehnologiýamyz we hyzmatymyz esasynda elmydama siziň talaplaryňyzy kanagatlandyryp bileris.Tehnologiýa we hyzmat toparynyň uly topary 24 sagat töweregi duşuşar.Biziň doly wagtlaýyn hünärmen piwo öndürijilerimiz we in Engineenerlerimiz bar.
C. Biziň “CGBREW” markamyz bar
Soňky 24 ýylda öz "CGBREW" markamyz ýerli we daşary ýurtlarda ýokary abraý gazandy.Europeewropada, Günorta Amerikada, Demirgazyk Amerikada we Aziýada wekilimiz bar, bütin dünýäde has ýokary agent gözläris.
D. CGBREW 8-den gowrak piwo demläp biler.
Ale piwo, Bugdaý piwo, Arpa piwo, Goşmaça güýçli piwo, Gök piwo, Gara piwo, ak piwo we ş.m. ýaly reseptler üpjün edilip bilner.
D. CGBREW 8-den gowrak piwo demläp biler.
Ale piwo, Bugdaý piwo, Arpa piwo, Goşmaça güýçli piwo, Gök piwo, Gara piwo, ak piwo we ş.m. ýaly reseptler üpjün edilip bilner.

Zawod sergisi

6-1

Üstünlikli ýagdaýlar

7-1

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Önüm kategoriýalary